سامانه ارتباط مستقیم با شهردار ارومیه

با این سامانه می توانید با شهردار کلانشهر ارومیه بصورت مستقیم و بی واسطه در ارتباط باشید.

سامانه ارتباط مستقیم با شهردار ارومیه

با این سامانه می توانید با شهردار کلانشهر ارومیه بصورت مستقیم و بی واسطه در ارتباط باشید.

فرم ورود کاربران